چاپ : دوشنبه، 10 آذر 1399 ساعت 19:42
http://guilanhim.ir/?post=2596
ابطال بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر عدم امکان ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی فاقد صاحب امضاء مجاز
کشوری -

ابطال بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر عدم امکان ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی فاقد صاحب امضاء مجاز

دادنامه هیأت دیوان عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 8 بخشنامه 95/10/25 -  95/337794بانک مرکزی مبنی بر عدم امکان ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی بدهکار بانکی که صاحب امتیاز مجاز نبوده اند.

 

دریافت فایل

سه شنبه، 15 مهر 1399 ساعت 10:17