چاپ : چهار شنبه، 20 فروردين 1399 ساعت 06:10
http://guilanhim.ir/?post=2513
نامه شماره 62/110446مورخ 98/06/04 وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص آئین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید
کشوری -

نامه شماره 62/110446مورخ 98/06/04 وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص آئین نامه اجرایی ماده20 قانون رفع موانع تولید مبنی بر تسویه حساب بدهی ارزی واحدهای تولیدی

نامه شماره 62/110446مورخ 98/06/04 وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص آئین نامه اجرایی ماده20 قانون رفع موانع تولید مبنی بر تسویه حساب بدهی ارزی واحدهای تولیدی

چهار شنبه، 17 مهر 1398 ساعت 10:23